Beleidsplan Stichting Wij stoppen MS voor

1. Inleiding

De stichting is opgericht omdat gebleken is dat Multiple Sclerose (MS) patiënten in Nederland bepaalde behandelingen willen ondergaan die de ziekte kunnen stoppen, die niet worden vergoed door zorgverzekeraars. In dit beleidsplan wordt aangegeven wat het doel van de stichting is en op welke wijze het bestuur van de stichting het doel wil verwezenlijken.

2. Het doel van de instelling

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van multiple sclerose (MS) patiënten die een behandeling willen ondergaan die de ziekte multiple sclerose kan stoppen, door middel van het verwerven van fondsen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

3. Werkzaamheden van de instelling

De stichting kent de volgende werkzaamheden:

  1. Het selecteren van een begunstigde, zijnde een MS-patiënt die een behandeling, die niet vergoed wordt, wil ondergaan die de ziekte MS kan stoppen;
  2. Het verwerven en beheren van geldmiddelen, zijnde giften, donaties, subsidies en verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking.
  3. Het toekennen van gelden aan de begunstigde, zijnde een MS-patiënt die een behandeling die niet vergoed wordt, wil ondergaan die de ziekte MS kan stoppen;
  4. Het verantwoorden van de werkzaamheden aan de stakeholders en het overdragen van de bestuurlijke werkzaamheden bij een bestuurswisseling.

Ad.1. De stichting zal voor een bepaalde periode een begunstigde selecteren. De stichting stelt MS-patiënten in de gelegenheid zich aan te melden bij de stichting om in aanmerking te komen voor financiële steun. De volgorde van financiering wordt bepaald aan de hand van de volgorde van aanmelding. Het bestuur beoordeelt aan de hand van de patiëntgegevens of inderdaad sprake is van een MS-patiënt. Het gaat hierbij alleen om meerderjarigen.

Ad.2. De stichting zal initiatieven initiëren en stimuleren voor het verwerven van geldmiddelen, zal actief donateurs benaderen en door middel van PR bekendheid geven aan de doelstelling van de stichting. De fondswerving vindt in hoofdzaak plaats via de website van de Stichting Wij stoppen MS voor (www.wijstoppenmsvoor.nl). Op de website wordt het doel van de stichting toegelicht en wordt het rekeningnummer van de stichting bij de ING vermeld. De fondswerving vindt achtereenvolgens per patiënt plaats. Als richtlijn voor het vinden en beoordelen van projecten/evenementen geldt dat geen investeringen worden gedaan waarvan niet bewezen is dat deze effectief renderen in gelden voor het realiseren van het doel van de stichting. Voorts dienen de evenementen te passen binnen het kader van het bevorderen van de gezondheid van de mens en te passen binnen maatschappelijk aanvaarde principes van smaak en fatsoen.  Met betrekking tot het beheer van de geldmiddelen zal de stichting een transparante boekhouding voeren en wordt er gewerkt op basis van de good governance code.

Ad.3. De stichting is verantwoordelijk om voor het doel verkregen gelden uitsluitend uit te keren aan de begunstigde. In samenspraak met de begunstigde worden gelden in delen uitgekeerd aan de begunstigde.

Ad.4. De stichting zal via de website de stakeholders informeren m.b.t de voortgang van de therapie, het verwerven van geldmiddelen en het verantwoorden van het besteedde geld. Tevens draagt het bestuur er zorg voor dat bestuurlijke taken verantwoord overgedragen worden naar een volgend bestuur.

4. Organisatie-structuur 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Besluiten worden unaniem genomen.

5. Financiering

De prognose voor de te ontvangen gelden per begunstigde is € 80.000.
De kosten van de stichting bedragen de financiële lasten van de site, communicatie-middelen, reclame, bankkosten en betalingsverkeer, huur van fondswerving materieel en grafische vormgeving.

6. Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting wordt beheerd op de lopende rekening courant van de ING. Het geld wordt niet belegd. De stichting draagt er zorg voor dat er minimaal een vermogen in de stichting blijft van € 500,00 voor lopende kosten.